30 Ekim 2013 Çarşamba

Kız Çocuklarımıza Başörtüsünü Nasıl Sevdirebiliriz? - Dr. Emani Zekeriyya

         بسم الله الرّحمن الرّحيم

         Bu kitabı, orta okul seviyesindeki kardeşcanlarımız ile yapmış olduğumuz dersler süresince, annelerin kızlarının örtünmeye karşı isteksizliklerinden yakınmaları sebebiyle bilgi sahibi olmak açısından okumuştum. Fakat gerek kendimden, gerek de arkadaşlarımdan ve çevremden gözlemlerimle edinmiş olduğum bilgi ve fikirlerden farklı çok fazla bir şey bulamadım. Çünkü bu hususta en önemli kişi ANNE'dir. Annenin bizzat kendi tesettür ve davranışlarıyla örnekliği, kızını giyindirme ve yetiştirmesi küçük yaşlardan itibaren, bilinç altında doğru bir tesettür anlayışının oluşabilmesinde en önemli etkendir. Biranda olabilecek bir şey asla değildir. Anneden sonra da çevresi, yaşadığı ortam ve kendisine yakın gördüğü, anlaşabildiği, "özendiği, örnek aldığı" büyükleri ile arkadaşları gelir. Yani, her hususta olduğu gibi; olumlu ve olumsuz yönde etkisi olan aile, çevre ve arkadaş üçgeni, bir birey için en önemli faktörlerdir... Bunların haricindeki şahıslar çok fazla etkili olamayacaktır maalesef...

         Tesettür sadece başı/saçı örtme değildir, ölçüsü ve sınırları vardır. Ama bu bilgiler de kardeşcanlarımıza ne hikmetse öğretilmiyor!.. Sanırım bu hususta ebeveynlerimizin bilmediği ve açıklık getirilmesi gereken bazı noktalar var ki, onlara da kısaca değinmemiz gerekiyor...

         Öncelikle "Avret" nedir?, "Setr-i Avret" nedir? ve "Tesettür" nedir? "Mahrem" nedir? "Nâmahrem" nedir? bunları öğrenmeliyiz...

Avret: İnsan bedeninde başkası tarafından görünmesi ayıp ya da günah sayılan yerlerdir.
Setr-i Avret: Örtülmesi gereken yerler. Avret sayılan yerlerin namaz kılarken ya da başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerin örtülmesidir.

         Avret kelimesi Kur'an-ı Kerîm'in iki yerinde, terim anlamına yakın bir şekilde geçmiş olmakla birlikte (bkz: 24/Nûr - 31 ve 58) avret yerinin ölçü ve sınırları belirlenmemiştir. Kur'an'da geçen "sev'e" kelimesiyle de (bkz: 7/A'raf - 20,22,26 _  20/Tâhâ - 121 _ 5/Mâide - 31) en dar anlamında, erkek ve kadının cinsel organı kastedilmiştir. Kur'an'da ilk iki insanın, Hz.Adem ile Hz. Havva validemizin cennette, ayıp yerlerini örtme çabası şöyle anlatılır:
"Sonra ikisi de yasaklanan ağacın meyvesinden yediler. Arkasından ayıp yerleri görünüverdi. Üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar." (20/Tâhâ - 121) Bu durum, ayıp yerlerini örtmenin akıl ve yaratılışın bir gereği olduğunu gösterir...

          Kur'an-ı Kerîm'de erkeklerin ve kadınların gözlerini zinadan sakınmaları ve ırzlarını koruması istenir (24/Nûr - 30 ve 31) Ayrıca kadınların, yabancı erkeklerin yanında süs yerlerini açmaması  ve başörtülerini örtmelerini (24/Nûr - 31) ve dış elbiselerini giymelerini bildirir (33/Ahzâb - 59).

          Cinsel organların dışında nelerin avret olduğu konusu, büyük ölçüde hadislerle düzenlenmiştir. Kadınların yüzleriyle ellerinden başka, sarkan saçları dahil bütün bedenleri avret yeri sayılır. Rasûlullah (sav) şöyle buyurur; "Ey Esmâ! Kadın ergenlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu uzuvlarından başkasının görünmesi helal değildir." Bu sözleri söylerken elleri ile yüzüne işaret etmişti. (Ebû dâvud, Libâs, 31) Kadınların diğer müslüman kadınların yanındaki avret mahalli erkeğin ki gibidir, göbek ile diz kapağı arasıdır. Müslüman olan, haya duygularını koruyan, Allah'tan korkan kadınların yanında kapatması zorunlu olan avret mahalli, göbekle diz kapağı arasıdır. Müslüman olmayan veya müslüman olduğu halde iffet duygusu zayıf olan kadınların yanında yabancı erkekler karşısında nasıl örtünüyorsa öyle örtünmesi gerekir.

        Erkeklerin avret yeri; göbeği ile diz kapaklarının altına kadar olan kısımdır. Rasûlullah (sav) "Erkeğin avret yeri, göbeği ile diz kapağı arasıdır".(A. İbn Hanbel, II, 187) "Bir kimse, erkeğin göbek altı ile diz kapağının üstünde kalan yerine bakmasın."(Ebû Dâvud, Salât, 26, H. No:496; Zeylâî, Nasb, I. 297)   

       Ve yine namazda ruhsat olaraktan Mâlikîlere göre de avret yeri "ağır avret" ve "hafif avret" olmak üzere ikiye ayrılır. Ağır avret mahalli kesinlikle örtülmesi gereken yerlerdir. Bu konuya girmeyeceğim sadece kadınların ağır avret mahallini öğrenmiş olalım. Kadınların ağır avret bölümü; Baş, boyun, kollar ve diz kapağından alt kısmı haricinde boyun altı ile diz kapağı arası ağır avret mahalli sayılıyor. Kıyafet bulamaz da bu şekilde bir kadın namaz kılarsa görüş sahiplerine göre kıyafet buldu ise ve vakit çıkmamışsa namazı iade etmesi(tekrar kılması) gerekir. Vakit çıkmış ise iadesi gerekmez.(Komisyon, İlmihal, Neşr, T.D.V. I. 230, 231)

          Tesettür: Örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek. Örtünmenin amacı başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı meşrû olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır. Erkeklerin gözlerini sakınması, kadınların iffetini korumak içindir. Kadınların ev dışında veya yabancı erkeklerin yanında normal ev içi elbisesinin üstüne bir dış elbise daha giymeleri gerekir. Âyette şöyle buyurulur: "Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp, kendilerine eza edilmemesi için daha uygundur. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir." (33/Ahzâb, 59) Yani bu ayetten anlamamız gereken şudur ki; setr-i avret ev içi elbisesidir, tesettür ise ev içi elbisesini de örten kıyafettir...

Âyetin Tefsirindeki İncelikler
Birinci İncelik: Allahu Teâlâ örtünme emrine evvela Resulullah (sav)'in zevceleri ve kızları ile başlamıştır. Bu, onların diğer kadınların Önderi ve İmtisal numunesi olduklarını göstermektedir. Diğer kadınlar onlara uyacakları için uygun olan da şer'î emirlere, hükümlere önce onların sarılmaları, aynen yerine getirmeleridir.

İkinci incelik: Hicab âyeti, kadınların avret mahallerini örtmeleri İs­tikrar kazandıktan sonra nazil olmuştur, öyleyse bu âyette emrolunan tesettür, daha önce farz kılınan setr-i avretten başka ve fazla bir örtün­medir. Bunun İçindir ki, bütün müfessirler, tabirleri değişik de olsa mef­humda birleşerek âyette ki «cilbabtan» maksadın kadının elbiseleri üzerine giyilen ve bütün vücudu örten bir örtü, elbise olduğunda ittifak etmişlerdir.

Üçüncü İncelik: Âyetteki «Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin ka­dınlarına...» ifadesindeki tafsilat, hicabın yalnız Resulullah (sav)'ın zev­celerine farz olduğunu iddia edenlerin iddialarını açıkça reddetmektedir. Çünkü âyetteki «müminlerin kadınlarına» ifadesi, örtünmenin bütün mü­min kadınlara emredildiğine, onların da bu umumi hitaba dahil olduklarına kesin bir şekilde delalet etmektedir.

Dördüncü incelik: «Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uy­gundur.» âyetinde hicabın farziyetinin hikmeti beyan edilmektedir. Şer'î hükümlerin hepsinde meşru hikmetler vardır. İşte kadınların örtünmelerindeki hikmet de hem onların namuslarının, hem de cemiyetin korunmasıdır.

Şer’i Örtünmenin Şartları? 
Şer'î örtünmenin zaruri şartları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1- Örtü, bütün vücudu örtmelidir. Zira Allahu Teâlâ, «dış elbise­lerinden üstlerine giymelerini söyle.» buyurmuştur. Cilbab, bütün vücudu örten bir elbise, bir örtüdür. Buna göre şer'î örtün­me, vücudun tamamını örtmektir.
2- Örtü, alttaki elbiseyi gösterecek kadar İnce olmamalıdır. Zira cilbabtan maksat gizlemektir, ince örtü, alttaki elbisenin görünmesini ön­leyemez. Bakışlara da mani olamaz.
3- Örtünün kendisi bir ziynet olmamalı ve cazib renkli kumaşlar kullanılmamalıdır.
4- Örtü, vücud hatlarını belli edecek ve fitneye sebeb olacak kadar dar olmamalıdır. Zira Resulullah (sav), «İki sınıf insan vardır ki onlar ce­hennem ehlidirler. Sığırların kuyruğuna benzer sopalarla halkı dövenler ve vücud hatlarını tamamiyle belli edecek elbise giyen kadınlar ki bun­lar bu elbiselerle erkeklerin kalblerini çelmek için gezerken kırıtarak yü­rürler. Saçlarını da deve hörgüçlerine benzetirler. Onlar cennete gireme­yecekleri gibi çok uzaklardan duyulabilen cennet kokusunu bile duyamaz­lar.» buyurmuştur. Hadisin diğer bir rivayetinde de, «Cennetin kokusu beş-yüz yıllık yoldan geldiği halde onlar koklayamazlar. [Müslim.] buyurulmuştur.
          Hadisteki «sureta, giyinik fakat hakikatta çıplaktırlar» demektir. Çünkü onlar öyle ince ve dar giyiniyorlar ki, elbise ne avretlerini, ne de vücudlarını örtmektedir.
5- Örtüden güzel koku gelmemelidir. Çünkü güzel koku, erkekleri iğ­fal eder.
6- Kadın ne erkek elbisesi giymeli, ne de giydiği elbise erkek el­bisesine benzemelidir. Zira Ebu Hüreyre (ra), «Resulullah kadın elbisesi giyen erkeği, erkek elbisesi giyen kadını lanetlemiştir.» demiştir. [Ebu Davud, Nesai. Tahricüs-Sünen, C. 6. S. 57.] 
 (Ahkâm Tefsirî / Muhammed Ali Sabuni)
   
          Mahrem/lik: Evlenme haramlığı demektir. Yüce dinimize göre, kardeşlik, nesep bağı, süt hısımlığı ve eşten doğan hısımlık bağı itibariyle bizimle evlenme haramlığı bulunan, yani söz konusu bağlardan dolayı bize nikâh düşmeyen erkekler/kadınlar bizim mahremimizdirler.


Nâmahrem/lik: Evlenme haramlığının bulunmama durumu, yani nikâh düşme (nikâh yapılabilme) durumu demektir. Yani evlenmeye niyetlenseler, eğer kadın evli değilse, aralarında nikâh geçerlidir. Öyleyse, böyle erkek ile kadının, yani birbirlerine nâmahrem olan erkek ile kadının hukukunu ve münasebet şartlarını da yüce dinimiz ayrıca düzenlemiştir. Mahremlerin dışında kalan bütün kadınlar/erkekler nâmahremdir.    

          Akrabalık bağı bulunan nâmahremler ise bir kadın için; Enişteler (kızkardeş/hala/teyze eşleri), kuzenler (hala/teyze/amca/dayının oğulları), kayınlardır (eşinin erkek kardeşleri). Kız kardeşin kocası...

          Erkek için; Yengeleri (erkek kardeş/amca/dayının hanımları), baldızları (hanımının kız kardeşleri).


          Ve bunların daha ötesindeki bütün uzak akrabalar ve yabancı kişiler nâmahremdirler.

          Birbirlerine nâmahrem olan kişilerin karışık yaşamaları, tokalaşmaları, gülüşmeleri, şakalaşmaları, gayri ciddî tutum ve davranışları, açık saçık giyimleri, edepten ve terbiyeden uzak hâl ve tavırları dinimizce bundan dolayı uygun görülmemiştir.

          Dinimiz bu tedbirleri alırken, ne kadını dört duvar arasına kapamak niyetindedir, ne de erkeği ahlâksız ilân etmek peşindedir. Dinimiz sadece tesettür, nezaket, edep ve terbiye kurallarını belirlemiş ve edebin yaşanmasını istemiştir. Şimdi gayri İslâmî kültürlerin etkisiyle başımız beynimiz dönüp, dinimizi bu kurallardan dolayı itham edemeyiz!..

          Bu husus, esasen prensiplerini şu iki ayet-i kerimeden almaktadır;
"Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını da korusunlar. Ziynetlerini ise, görünmesi zarurî olan kısımlar müstesna, açığa vurmasınlar. Başörtülerini de yakalarının üzerini kapatacak şekilde iyice örtsünler. Kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kızkardeşlerinin oğullarından, mü'min kadınlardan, cariyelerinden, cinsî iktidarı olmayan hizmetçilerinden ve şehvet çağına gelmemiş çocuklardan başkasına ziynet yerlerini göstermesinler. Gizledikleri ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hepiniz Allah'a tevbe edin, ey mü'minler, tâ ki kurtuluşa eresiniz." (24/Nur Sûresi 31)

"Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, » süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız. Eğer zifaf geçmemişse onların kızlarını nikâhlamakta size günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kızkardeşi birden nikâhınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçmiş olan müstesnâdır. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." (4/Nisa Sûresi 23)

***

       Bütün bunlara değinmemin sebebine gelecek olur isek, tesettür eğitimi sadece kızlarımıza/kardeşcanlarımıza mahsus değildir, erkek ve kız çocuklarımızın her ikisine de öğretmemiz gereken bir emirdir. Çünkü tesettür sadece kadınlara mahsus değildir!.. Her iki cinsinde kendi fıtratlarına göre setretmeleri/örtünmeleri gerekmektedir. Ve kadınlara mahsus olan kısmı da sadece başı/saçı örtmekte değildir!.. Bu sebeple kızlarımızın/kardeşcanlarımızın tesettür eğitimlerinde de sadece saçlarını örtmelerine alıştırmakta yanlış bir yöntemdir... Zira bugün bu yanlışlığı fazlasıyla görmekteyiz... Çevremizde, sulandırılmış, anlamından koparılmış, bir takım şekilsel objelere takılıp kalmış bir tesettür anlayışı ve bu anlayışı yansıtan genç kızlar görmekteyiz. Bunların çoğu özendirilmiş fakat bilgilendirilmemiş bir kitleden oluşmaktadır.

        Müslüman bir kadının ev içerisinde ev ahalisinden (ebeveynleri, kardeşleri ve çocukları gibi beraber yaşadığı kişilerin yanında/diğer kendisine mahrem olan kişilerin yanında ise normal görünen kısımlar hariç giyimli olması tercihe şayandır. Zira bir erkeğin kendisine mahrem olan bir kadının ağır avret harici olan başı, yüzü, eli, kolu, dizden aşağı bacağına şehvetten emin ise bakabilir...) olan kişilerin yanındaki en asgari giyimi, yukarıda ağır avret olarak bahsettiğimiz boyun ile diz kapağı arasındaki bölümün örtünmesine dikkat etmelidir... Bu hususta da yine hadisteki ifade de olduğu gibi "giyinik çıplak" diye nitelendirilen özelliklerden uzak olmalıdır. Yani içini göstermeyecek kalınlıkta ve vücud hatlarını/hacmini belli etmeyecek şekilde bir elbise seçmelidir. Örneğin bir anne, çocuklarının yanında (kız-erkek fark etmez), ergenlik çağına ermiş bir kız da ebeveynlerinin (anne/baba) ve kardeşlerinin (kız-erkek fark etmez) yanında sadece üzerinde pijama, eşofman, pantolon vb bir kıyafet ile durmamalıdır, üzerine en az diz kapağına gelecek kadar uzunlukta bir kıyafet giymelidir... Ayrıca kadın kadına olan ortamda da yine sadece üzerinde bir pantolon vb bir kıyafet ile durmamalıdır en az diz kapağına kadar örtecek bir kıyafet giymelidir!.. Zira kadın kadına avret mahalli de göbek ile diz kapağı arasıdır...

         Tesettür, aslen çocuk dünyaya gözlerini açtığı an ev içerisinde görmüş olduğu şekilde ve annesinin kendisine kazandırmış olduğu ahlâk ve haya anlayışı ile başlar. Bunun için öncelikle annenin ev içerisindeki kılık kıyafetine dikkat etmesi gerekir. Ahlâk ve haya gelişimi içinde annenin çocuklarının bezlerini ve kıyafetlerini başkalarının yanında değiştirmemesi gerekir!.. Akraba ve yabancı kişilerle olan diyalog, hâl, tavır ve davranışlarının da nasıl olması gerektiği öğretilmelidir. Ev ahalisi buna dikkat ediyorsa görerekte öğrenmiş olacaktır... Aynı zamanda yaşına göre öğrenmesi gereken İslami bilgi ve ilimlerinde veriliyor olması gerekir. Günlük hayatta başlıca Resûlullah (sav) yapmış olduğu duaların öğretilmesi, İslami başlıca temel bilgiler ile namaz eğitimi de verilmelidir. Çocuğa namaz eğitimi nasıl verilir? konusu hakkında da, HAYAT CEMRESİ ablamızın sayfasından bilgi edinebilirsiniz...

         Böyle bir şekilde yetiştirilen kızlarımız/kardeşcanlarımız annelerine özenerek büyük ihtimal ara ara başörtüsünü takıyorlardır. Bu yüzden tesettür eğitiminde başörtüsüne ağırlık vermekten ziyade gerek ev içerisinde ve gerekse dışarıda ağır avret mahallinin örtünmesinin öğretilmesi öncelik arzetmektedir. Bunun için kendi beğendiği ve yaşına uygun olan dar olmayan, içini göstermeyecek kalınlıkta olan istediği kıyafetler seçilmelidir. Mesela çok sevdiği ve kendisine kısa gelen elbiselerini bu şekilde rahatlıkla giyebilir...

         Ev içerisinde ve dışarıda ağır avret mahallinin örtünmesi hususunda bir sıkıntı ve sorun yok ise ve aynı zamanda mahrem - nâmahrem kişilerle olan ilişkisine yaşına göre dikkat ediyor ise buna ek olarak dışarıya çıkarken (balkon, pencere, kapıya bakacağı zamanlarda dahil) başörtüsüne de ciddi anlamda özen göstermesi gerektiği belirtilmelidir. Bundan sonrasında vakti zamanı geldiğinde gerçek manada tesettüre bürünmesinde sorun olmayacaktır, Allah'ın izniyle... Ama şunu da belirtelim ki, belli bir süreliğine özenti olarak, çevresinde gördüğü kişiler, mağazalar ve reklamlar sayesinde tesettüründe biraz yozlaşmalar olabilir. Şayet doğru bir tesettür eğitimi ile örtündü ise ve ev ahalisi de bundan uzaksa belli bir süre sonra bu özentisi geçecektir Allah'ın izniyle... Ama topuz konusu biraz uzun vadeli olabilir maalesef... Eğer yıllar geçiyor da özenti geçmiyor ise, daha sonra tatlı bir dil ile güzel bir uslup ile yaptığının yanlış olduğunu belirtebilirsiniz. Ama asla ısrarcı olmayın oda inada bindirebilir.

        Fakat bu ve benzeri gibi konuları aşabilmemiz için kızlarımıza/kardeşcanlarımıza İslam dini mensubu olup Müslüman olmaktan gurur duymayı öğretmeliyiz...Onlara Müslümanca bir duruş ve şahsiyetin kazandırmalı ve tesettürün bir sorumluluk olduğuna inanmalarını sağlamalıyız... Çünkü gençlerimiz nasıl bir hazineye sahip olduklarının farkında değiller, Müslüman oldukları için kendileriyle gurur duymuyorlar... Tesettürsüz veya yanlış tesettüre sahip kişileri gördüklerinde özenmek yerine onların hallerine üzülmeleri gerekir... Çünkü onlar ilgi çekmeye çalışıyorlar, kendilerini sergiliyorlar, saygınlık kazanmaya çalışıyorlar... Onun ise böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını, Allah'ın kendisine, İslam ile zaten bütün değeri vermiş olduğunu bilmeli... İslam'ın emirlerine uyan kişi zaten saygındır, onurludur, ilgi çekmeye ihtiyaç duymaz... Bunun en güzel örneği Hz. Meryem'dir... Eğer birine özenmeleri gerekiyorsa Hz.Meryem'den, Hz.Fâtıma'dan daha iyi, üstün kişiler bulamayacaklarını öğretmeliyiz... Her şeyden önce çocuklarımıza İslami bir şahsiyet kazandırmamız ve onlara bilinç vermemiz gerekir... Bunu başarabilirsek, alacakları görevler, toplum içindeki takınacakları tavırlar ve nasıl örtünmeleri gerektiği, hâl-hareket ve davranışları kendiliğinden şekillenecek ve kızlarımız/kardeşcanalrımız tesettürün İslami kişiliğimizin de bir parçası olduğunu bilerek yaşayacaklardır, Allah'ın izni ile...

        Ayrıca çocuklarınızı çok çok ama çok sevin ve birazcıkta şımartmaktan bir şey olmaz onları şımartın... Yaptıkları iyi şeyleri özellikle üzerlerine farz olan emirleri elbette Allah rızası için yapmalılar fakat sizin bunlardan dolayı onlardan gurur duyduğunuzu sık sık sözlü ve fiili olarak belirtmenize ihtiyaçları var!.. Unutmayın şeytan ve yandaşları onları dört bir yandan sarmış durumda...

        Ve her zaman söylerim yine söylüyorum çocuklarınızı kendiniz eğitmeye yetiştirmeye çalışın ve bunun için öncelikle kendinizi yetiştirin... Çocuğun aldığı en iyi eğitim ailesinden aldığıdır... Eğer çocuklarınıza gereken ilgi ve sevgiyi göstermiyorsanız, evinizde namazlara riayet edilmiyorsa, tesettüre riayet edilmiyorsa, Allah'ın emirleri doğrultusunda bir ahlâk anlayışınız yok ise, Tv baş öğretmeniniz ise, çocuğunuzu bir yerlere göndermeniz onlara çok fazla bir şey katmayacaktır maalesef. Öğrendikleri orada kalacak evde siz neyseniz büyük ihtimal oda öyle olacaktır!..

         Evleri mescid olan ailelere selam olsun, Rabbim sayılarını arttırsın (Âmin)!.. Aşağıdaki altyazılı videoyuda izlemenizi/okumanızı muhakkak tavsiye ederim...        Şimdilik benden bu kadar... Kitabtan alıntılarımıza geçebiliriz bu sayede sizlerde kitaba bir göz gerdirmiş olursunuz... Ama öncesinde tecrübe sahibi olan ablalarımızdan pratikte neler yapalabileceğimiz hakkında, genç kardeşlerimizden de bu hususta büyüklerinden nasıl bir yaklaşım beklemekte olduklarını, isteklerini ve arzularını ya da şikayetlerini paylaşmalarını rica ediyorum... Gittikçe aslından uzaklaşmakta olan tesettürü aslına döndürmek için neler yapabiliriz?.. Modaya ve Müslümana yakışmayacak tarzdaki kıyafetlere karşı çocuklarımıza ve gençlerimize nasıl alternatifler üretebiliriz?..

       Allah razı olsun Hayat Cemresi Ablacığımdan(âmin), alttaki yorumunda paylaşmış olduğu Mehmet Emin Akın Hocamızın; "BAŞÖRTÜSÜ YALANI, DİNİN PRAGMATİZM'E KURBAN EDİLİŞİDİR!.." başlıklı yazısını okumanızı da tavsiye ederim...

***

          Kuşkusuz örtü, İslam'ın en önemli unsurlarından birisidir. Buna rağmen günümüz Müslümanlarının örtünme noktasındaki tutumları konuyla yakından ilgilenenler için üzüntü verici ve konuya eğilmeyi gerektiren  bir gelişme göstermektedir. Örtünenler içinde yavaş yavaş örtüsünden sıyrılan ya da örtünmenin gerçek amacını gölgeleyecek davranışlar içine girenlerin oranı hiç de azımsanmayacak ölçülere ulaşmaktadır. Bu durumun birden çok nedeni vardır. Ailelerin parçalanması, anne babanın ilgisiz kalması, iman zayıflığı ve Allah'a tevekkül noktasında eksikliğin yol açtığı kişilik sorunları bu sebeplerden bazıları olarak sayılabilir. Ayrıca cin ve insan şeytanlarının yolunu tutma, ulvi bir gaye olan kadının Rabbine itaati bağlamında yerine getirmesi gereken farzlara ve İslam ahlakına kayıtsız kalarak salt örtünmekle yetinmesi de bu sebepler arasında sayılabilir. Bir şeye neden olan faktör tespit edildiğinde belirsizlik ortadan kalkar. Böylece sorunun çözümü daha da kolaylaşır. 

         Gelecek yeni kuşaklara gelince; onlara erken yaşlardan, küçüklükten itibaren gerekli eğitimi vererek örtünmeye sempati duymalarını sağlayabiliriz. Böylece genç kızlar dini sorumluluklarının başlama yaşına girdikleri ilk gün, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmak, iffet ve hayâ duygusuna sahip olarak öz güven içinde örtüsüne bürünmenin hayali ile büyür. Bu sayede tıpkı Rablerinin kendileri için arzu ettiği saklı bir hazine ve korunmuş bir inciye benzerler.

***

          Örtünme hayâ duygusunun belirtisidir. Allah hayâ sahidir ve hayâ sahibi olanları sever. Allah (kullarının) ayıplarını örter ve (ayıplarını) örtenleri sever. Resûlullah (sav) hayâ konusunda şöyle buyurmuştur;
"Her dinin kendine has bir ahlâkı vardır, İslam'ın ahlâkı hayâdır!.."

         Örtünmeyi sevmek, kadının örtüsünü bedeninin bir parçası, hayâsının ölçüsü, iffetinin nişanı ve Allah'ın memnuniyetini kazanmasının ve cenneti temin etmesinin yolu olduğunun bilincinde olmasıdır.

         Niçin Kızlarımızı Küçüklükten İtibaren Örtünmeye Özendirmeliyiz?..
       
  Çünkü anne ve babalar Allah'ın divanında duracak ve kızlarını nasıl terbiye ettikleri ve Allah'a itaat etmeleri konusunda onlara rehberlik yapıp yapmadıkları konusunda hesap verecekler. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur;

"Hepiniz çobansınız ve her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur." (Buhari 2/441; Müslim 1839; Ebu Davut 2928; Tirmizî 5/17; Beyhakî 6/287)

        "Üç zümre insan cennete giremez. Anne babasına asi olan, Deyyus (karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman) ve erkeklere benzeme çabası içine giren kadın.." (İbn Mace 1/2055; Albani fil-İrvani 2035)

        Kız Çocuklarımıza Örtünme Eğitimi Nasıl Verebiliriz?..
        *Evlilik Öncesi: Yaşantısı ile canlı örnek oluşturabilecek, güzel ahlâk sahibi, dini sorumlulukların bilincinde bir anne adayı seçmek veya bu niteliklere sahip, çocuğunun eğitimini önemseyecek, yardımcı olacak bir baba adayı seçmek...

        *Evlilik Sonrası: Anne ve baba aile içi ilişkilerini sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde inşa etmelidir. Kendilerine Salih evlat vermesi yönünde Allah'a dua etmeyi ihmal etmemeleri gerekir.

        *Gebelik Dönemi: Kuşkusuz annenin hamilelik döneminde kendisini Allah'a yaklaştıracak ibadetlere yönelmesi onun ruhunu dinginliğe ve huzura kavuşturacaktır. Bu esnada annenin yaşadığı duygular çocuğa yansıyacak ve çocuğu gelişme ve yetişkin olma dönemlerinde Allah'ın emirlerine itaate hazırlanmış olacaktır.

        *Doğum Sonrası ve 2 Yıllık Dönem: Doğumdan sonra ilk günden itibaren annenin örtünmenin temelini oluşturan hayâ duygusunu çocuğuna öğretmeye başlaması gerekir. Bu bağlamda anne kızının kıyafetlerini başkasının yanında değiştirmemeye dikkat etmesi gerekir. Onu eğitmeye başlarken edep yerlerini örtmesi, kıyafetlerini değiştirirken kimsenin görmemesine dikkat etmesinin gerekliliğini tatlı ve yumuşak bir dille anlatması gerekir. Bu sürece ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olur.

         Daha sonra çocuğun çevresini keşfe başladığı, algılarının açık olduğu dönemde annenin iyi bir model olacağı dönem başlamaktadır. Şayet anne ev içi ve dışarıda tesettürüne dikkat ediyorsa, çocuk bunu göre göre kendiliğinden annesini taklit etme eğilimine gidecektir. Aynanın karşısına geçip başını örtme denemelerinde bulunacaktır. İşte bu noktada annenin fırsatı iyi değerlendirip, onu onure edici sözler söyleyerek sevmelidir...

          *Üç ile Beş Yaş Arası Dönem: Bu dönem çocuğun tamda büyüklerini taklit ettiği dönemdir. Annesiyle beraber, Kur'an okurken, sohbet dinlerken veya namaz kılarken örtüsüyle annesine eşlik ettiği zaman bu uygulama daha sonraları da örtünmeye sempatiyle yaklaşmasını sağlayacaktır.

          Yine bu dönemde kendi kıyafetlerini kendileri değiştirmek isterler, bundan dolayı kızlarımız kıyafet değiştirmenin de usulünün olduğunu bilmeleri gerekir.

          Yine çocuğumuza komşu ya da akrabadan yetişkin erkek veya çocuklarla hatta kendi babası ve kardeşleriyle hangi ölçülerde iletişim kurabileceği, sınırlarının neler olduğunu öğretmemiz gerekir.

          Bu dönemde çocuğun kalbini yumuşatacak onun ruhunu Allah'a bağlılığa ulaştıracak ayet ve dualar anlayabileceği bir dille anlatılmalı ve öğretilmelidir. Bid'atlara kapı aralamayan ortamlara eşlik etmesi, annesinin rehberliğinin yanında iyi bir model saliha eğitmenlerin çevresinde bulunması faydalı olacaktır. Kendisine ait bir Kur'an'ı olmalıdır. Bu onun Kur'an'a daha bir ilgi duymasını, onunla yakınlık ve ünsiyet kurmasını sağlayacaktır.

          Anne kızının beğendiği renklerde bebeklerine tesettüre uygun kıyafetler dikerek, oyunlarında da çocuğuna eşlik ederek onu yönlendirmelidir.

         *Altı ila Sekiz Yaş Arası Dönem: Bu dönemde Kur'an'ı ezberleme ve anlamanın yanında hayâ duygusunu kazandırmış olmalıyız.
   
        Yaşı henüz küçük diye açık saçık kıyafetler alınmamalıdır, mütevazi kıyafetler alınarak pey der pey onları eğitmemiz gerekmektedir.

        *Dokuz ila On Bir Yaş Arası Dönem: Bu dönem kız çocuğunun düşüncesinin şekillendiği, ilgi alanlarının çeşitlendiği, algısının genişlediği, hayal ve düşüncesine oranla yeteneklerinin geliştiği dönemdir.

        Kendi düşüncesi ile yaratıcısına yöneldiği, O'nun vahdaniyetini, bütün noksanlıklardan uzak olduğunu ve sınırsız güce sahip olduğunu kavradığı dönemdir. Ailenin, Kur'an'da yer verildiği gibi Allah'ın sıfatlarını, kendisine çok yakın olduğunu, nerede olursa olsun onu sürekli gördüğünün öğretilmesi gerekir. Tevekkül, ahiret inancı, teslimiyet ve Resûlune itaat üzere terbiye etmeliyiz... Teslimiyetini ve öz güvenini artıracak kıssalar anlatılmalıdır. Hz. Hâcer, Hz.Meryem vs. gibi...

       *On İki ile On Altı Yaş Arası Dönem: Bu dönemde tamamiyle dini sorumluluğa erişmiş olacaktır. Ve başörtüsü için bir kutlama yapmanın vakti gelmiştir. Olumlu karşılarsa kendisine yakışanı yapmış olur. Karşılamaz ise bu problemi çözme noktasında bazı öneriler şöyledir ki; baskı ters tepki yapacaktır, bu nedenle şöyle bir program yapılabilir:

        1. Aşama: 3 hafta ya da 1 aylık dönem... Bu dönemde ima yoluda dahil hiçbir şey konuşmayın örtü ile ilgili olarak. Bu kızınızın sizden uzaklaşmaması, ilişkide bir problem oluşmaması içindir. Kendisine karşı bir tepkinizin olmadığını, körü davranışlarına yönelik olduğunu anlamasını sağlar. Bu süreçte görüş ayrılığına dair her şey aranızda bir duvar oluşturabilir. Bu dönemde bundan kaçının...

        2. Aşama: Yaklaşık 1 ay sürecek suskunluk süreci... Bu süreçte hiçbir şey söylememekle beraber, bilinçli, kasıtlı bir dizi davranışlar içine girin. Sohbet veya saliha kişilerle ders ortamına uygun bir şekilde ikna ederek girmesini sağlayın. Ama zorlamayın... Kızınıza anlattığınız sohbet konularından serbestçe bahsetmesi için fırsat verin. Durumu gözeterek ve içtenlikle ona şöyle söyleyebilirsiniz: "Yavrucuğum, hadi gel Kur'an'dan ezberlediğin bölümleri bana dinlet." Ya da tam dışarı çıkmak için aynanın karşısına geçtiğinde "Yeni bir başörtüsü almaya ne dersin?" gibi dolaylı anlatımlarla Allah'a bağlılık düşüncesi ile yaptıklarınızla bir şekilde onu ilişkilendirmeye çalışın... Kızınız için dua etmeyi sürdürün, asla beddua etmeyin!.. Ayıbını yüzüne vurmayınız, başkalarının önünde onu rencide etmeyiniz!..

         *On Yedi ve Sonrası: Bu dönemde hedefe odaklı, durgun bir diyalog yöntemi takip etmeniz ve şu sorulara özgürce cevap verme fırsatını ona vermenizdir;
- Saçının her telini mahrem olmayanların görmesiyle günah işliyorsun. Bu durum hoşuna gidiyor mu?
- Geçici olan dünya hayatı karşısında kalıcı olan ahiretini mi satıyorsun?
- İslam gelmeden önce cahiliye dönemi kadınlarının senden daha dikkatli ve ileri duyarlılığa sahip olduklarını kabul ediyor musun? Nitekim cahiliye kadınları gerdanlıkları/yakaları ve perçemleri hariç edep yerlerini örtüyorlardı.
- Rabbine hesap vermemek için ölüme direnip hayatta kalmayı başarabilir misin?

"Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan dilek(ler) de bulunup duran bunu yeterli sayandır..." (Ahmed, 17059)

13 yorum:

 1. Esselamu aleykum we Rahmetullah,
  Allah razı olsun canım kardeşim ne kadar doğru,ne kadar içten yazmışsın maşeAllah,
  tesettür meselesi kanayan bir yaramız,islamdan bi haber anne babaların zaten çocuğuna bunu vermesi çok zor zaten böyle bir dertleri yok,
  ama bilinçli gördüklerimiz bile bunu dert edinmiyor çoğu zaman,onlar bile en çok kızlarının okumasından,makam mevki sahibi olmasından mutlu oluyorlar buna ağırlık veriyorlar,İslamı dert edinen o kadar az ki,Rabbim encamımızı hayreylesin(amin),

  Ailenin temelleri bilinçli iki karşı cins tarafından atılmış,gayeleri İslam'ı yaşamak ve yaşatmaksa ve bu uğurda gayretliler kendilerini yetiştirme çabasında iseler,onlardan doğan çocuklar Allah'ın izni ile mü'min ve mü'mineler olurlar,her zaman istisnalar vardır,Rabbim bilinçli ailelerin sayısını artırsın,o kadar güzel ifadeler kullanmışsın ki söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum,Allah senden razı olsun,senin gibi bilinçli gençlerimizin sayısını artırsın(amin),
  hayırlı cumalar diliyorum,kalbi dua ve muhabbetlerimle...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselan we Rahmetullah ablacım...
   Amin inşeAllah ablacım Rabbim cümlemizi rızasına layık kullardan eylesin... (Âmin)
   Tesettür meselesi kanayan bir yaramız ve bu yara modayı durduramadığımız her geçen yıl hatta mevsim biraz daha büyütecektir... Rabbim sonumuzu hayreylesin... Bize İslamı dert edinmeyi, İslam ile ümmet ile dertlenmeyi nasip eylesin. Bizlere iman, basiret ve feraset versin (Âmin)

   Bilinçli ailelerimizin durumu ortadayken İslam'dan bî haber ailelere zaten diyebileceğimiz hiçbir şey yok... Bu arada yanlış anlaşılmasın bizler kızlarımız okumasın veya okutulmasın demiyoruz ama öncelikle Müslüman bir birey olarak öğrenmeleri gerekeni öğrensinler ki, toplumda bir yerlere geleceklerse kişiliklerini kaybetmeden, benliklerinin çalınmasına izin vermeden gelebiliyorlarsa bundan biz daha çok memnun oluruz ki böyle kardeşlerimize de ihtiyaç yok değil... Hayatın her alanında yerine göre ve fıtratına uygun olarak erkek veya kadın İslami şahsiyete sahip bilgili ve bilinçli kardeşlerimize ihtiyacımız var... Ama diploma için değil... Kariyer için, şan şöhret için değil... Para için hiç değil... Halifelik görevini daha üst düzeyde yapabilmek için... İslamı yaşamak ve yaşatmak için... Önce kendisini sonra İnsanlığı kurtarmak için...

   Hatasız kul olmaz, hepimizin hatası vardır elbette... Bunları kınamak için söylüyor asla değiliz. Sadece tavsiyemiz neyi niçin ve neden? yaptığımızı bilelim... Birilerinin bizi çok düşündüklerini ve çok kibar bir şekilde bize emri vaki yaptıklarının farkına varalım!.. Bizi o kadar çok düşünüyorlar ki sağolsunlar! biz zahmet etmeyelim diye bize uymuş gibi görünen kaftanlar biçip onları doldurmamızı istiyorlar... Aslen madalyonun arka yüzünde ise bizi biçilmiş birer kaftan olarak görüyorlar...

   İşlediğimiz hata, kusur ve günahlardan, gafletten, zilletten ve meskenetten sana sığınırız Allah'ım.. Sen bizleri topyekun doğru yola ulaştır ve ayaklarımızı bu yolda sabit eyle... (Âmin)...
   Sanada hayırlı cumalar Ablacım, Selam Dua ve Muhabbet ile...

   Sil
  2. Hocamızın aşağıdaki yazısı çok anlamlı...
   http://www.mehmeteminakin.com/html/modules.php?name=Tavsiye&op=tshowcontent&id=220

   Sil
  3. Allah razı olsun ablacım paylaştığın için. Hocamız'dan da Allah razı olsun(Âmin), görmememiz için üstü kapatılan gerçekler var, bunların farkına varmalıyız veya bizim görmemek için kapattığımız gözlerimizi açmamız gerekiyor. Hocamızda bunu çok güzel açıklamış, Rabbim ilmini artırsın, hayırla mükafatlandırsın, sağlık sıhhat versin... (Âmin)
   Allah'a emanetsin ablacım...
   Selam Dua ve Muhabbet ile...

   Sil
 2. Merhabalar,
  Ellerinize emeğinize sağlık. Bloğunuzu çok beğendim ve izlemeye aldım. Bana da bekliyorum. Güzel paylaşımlarda buluşmak dileğiyle. Sevgilerimi bıraktımmmm…..:))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar Selda Hanım, Hoşgeldiniz...
   Ziyaretiniz/yorumunuz ve bıraktığınız sevgiler için teşekkür ederim :))... Her daim beklerim inşeAllah...
   Bende size en içten dualarımı gönderiyorum...

   Sil
 3. Ellerınıze saglık ne guzel ozetlemıssınız kıtabı ve konuyu. yazıyı okurken bazı bolumlerde aklıma su geldı. sız bayagı ayrıntılı yazmıssınız aslında ne kadar onemlı ve sınırlaır olan bır mesele ortu emselesı ama bız maalesef ozendıgımız genel kulturun verıgı seyı kabullenıp onu uyguluyoruz mesela : sadece hanımlaırn gırebıldıgı plaj ve havuzlarda bıkını ve mayo gıyılmesı :( -Normalde kadın kadına da gobek ıle dız arası harma dedıgımde sasırıyotlar. benı hemen asırı dıncı ılan edıyorlar kafalarında ama var olan gerceklık bu bılmıyorlar maalesef bır cok kısı de gormek ıstemıyor

  YanıtlaSil
 4. bu arada blogunuzda cocuklarıma ıslamı egıtımı nansıl verebıleceıgm konusunda bır cok yazı var takıbe aldım ıns.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yusuf ve Yunus'un Annesi, Hoşgeldiniz, ziyaretiniz ve yorumuz için teşekkür ederim...

   Bu ayrıntı ve sınır meselesi, sadece tesettür için değildir. Aslen her bilginin/işin kendine has doğru ve iyi bir şekilde yapılmasını gerektiren bir takım ayrıntıları, şartları ve sınırları vardır... Tesettürün önemi ise verdiğiniz örnekte olduğu gibi tesettüre aykırı olmak sadece kişinin kendisini günaha sokmaz, topyekun çevresinde bulunan herkesinde günaha girmesini sağlar. Oysa Resûlullah (sav) buyuruyor ki: "Bir günah işliyen kimsenin kalbinde, siyah bir leke hâsıl olur..........." (Tirmizi, Tefsiru Sûre 83, 1; İbn-i Mace, Zühd 29)
   Fakat tesettürsüzlük veya yanlış tesettür, anlık veya bir kereliğe mahsus değildir. Devamlı ve süreklidir!.. Bu sebeple toplumu derinden etkiler... Haya, ahlâk, edep ölçülerini toptan sarsıntıya uğratır... Bundan dolayı bazılarına normal gelmektedir... Boşverebileceğimiz bir konu asla değildir... Bize düşen hilimli/yumuşak bir şekilde uyarmak/hatırmatmaktır. Rabbim bilmeyenlerin öğrenmesini, bilenlerin bilinçlenmesini/şuurlanmasını, bilincinde ve şuurunda olduğunu sanan bizlerin de hakîki manada bilincine erebilmemizi nasip eylesin... Bilmeyerek işlemiş olduğumuz şirk, hata ve günahlardan Rabbimize sığınırız, bilerek işlediklerimizden de Rabbimizin mağfiretini isteriz...(Âmin)

   Çocuklarınıza bir faydam dokunur ise çok mutlu olurum... Onlara ve size Sevgi ve Dualarımı gönderiyorum... Allah'a emanetsiniz...

   Sil
 5. Esselamu aleykum we rahmetullah,
  benim canım kardeşim nerelerdeymiş?inşeAllah iyisindir,Allah için sevmek böyle bir şey olsa gerek,hiç görmediğini de özlemek ve sevmek,ama gönüller için mesafe yok elhamdulillah,Rabbime emanetsin...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We Aleykumselam we Rahmetullahi we Berakatuh... Hamdolsun iyiyim ablacım sende iyisindir inşeAllah...
   Rasulullah (sav) buyuruyor ki: “Üç şey vardır ki, kimde bulunursa imanın tadını bulur: Allah ve Rasulünün, kendisine başkasından daha sevimli olması; bir kimseyi sadece Allah için sevmesi; tekrar küfre dönmeyi tıpkı ateşe atılmayı istemediği gibi istememesidir.” (Buhari, İman 9; Müslim, İman 67.) Beni kendisinden ötürü sevdiğin Allah(cc)de seni sevsin. Rabbim, imanını ve imanının tadını arttırsın...(Âmin) O'(cc) emanetsin...

   Sil
 6. Selam aleyküm kardeşim www.ilayevmilkiyame.com sitesine kaynak belirterek yazıyı alabilir miyim. Öyle güzel yazmişsın ki teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We Aleykumselam we Rahmetullah... Elbette paylaşabilirsiniz, bir faydamız olsun yeter ki... İyilikler ve güzellikler Allah'tandır... Kötülükler ve çirkinlikler ise nefislerimizdendir...

   Sil