28 Kasım 2012 Çarşamba

AKAİD Test - 3


Adı:                                         AKAİD   Test - 3                                Tarih: ../../2012
Soyadı:

 AKAİD İLMİNİN ÖNEMİ ve GAYESİ /ESMÂ-ÜL HÜSNÂ(El-Melîk, El-Kuddûs)
1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Akide kelimesinin sözlük anlamı, hangisi terim anlamıdır? Noktalı kısma yazınız?
*Gönülden bağlanılan şey demektir. ……………………………………….
*İslam Dinin de inanılması ve reddedilmesi gerekli olan esaslara denir. ……………………………………………..

2. Aşağıdakilerden hangisi Akaid İlmin de işlenen konuların kapsamında/içerisinde değildir?
a.İlahiyat                     b.Taharet               c.Nübüvvet                     d.Sem’iyyât

3. Akaid İlminin işlemiş olduğu üç ana konunun içerikleri aşağıda verilmiştir. “İlahiyat” – “Nübüvvet” – “Sem’iyyât” kelimelerini uygun anlamına göre aşağıdaki ifadelerin karşılarına yazınız.
*Allah’a, kitaplarına ve kadere iman. …………………………………..
*Peygamberlere iman. ……………………………………………
*Meleklere ve kıyamet gününe iman. ……………………………………….

4.Aşağıdakilerden hangisi Akaid İlminin konusudur?
a.Abdest ve abdestle ilgili meseleler.
b.Olaylara göre beşeri ve şahsi açıklamalar.
c.Kur’an’ı Kerîm’de ve mütevatir hadislerde(sağlam haber) açık ve kesin olarak yer alan hükümler.
d.Sadece hadisler de yer alan hükümler.

5. Aşağıdaki metinde noktalı kısımları uygun ifadelerle doldurunuz.
“İslam dininin temelidir. İslam dini bir yapı olarak düşünüldüğünde, bu yapının temelini  A………… oluşturur. Nasıl ki bir binanın temeli olmadan yükselmesi, ayakta durması, sarsıntılara dayanması mümkün değilse, A……….. İ……….   Olmadan da İslam binasının yükselmesi, Müslümanın inancının sağlam olması mümkün değildir.

6.Aşağıdakilerden hangisi Akaid esaslarının değişmezliğinden değildir?
a.Zamana, mekana, kişilere ve toplumlara göre değişmez.
b.Zannî(var sayılan), göreceli ve değişken doğrulara  dayanır.
c.Akaid (İ’tikat) esasları bir bütündür bölünme kabul etmez.
d.Vahye dayanır.

7.Aşağıdakilerden hangileri Akaid İlmi sayesinde Müslümanın sahip olacağı faydalardan değildir?
1.Neye, niçin ve nasıl iman etmesi gerektiğini bilir.
2.İmanını taklitten kurtarır.
3.İlim ve sağlam inanç sayesinde, kötü düşünce ve zararlı inançlardan korunur.
4.Batıl ve Bid’at ehlinin (hurafe ve sonradan uydurulan) görüşlerine karşı, ilmiyle kendi inancını savunabilir.
5.Diğer din mensuplarına (inananlarına) İslam Dini’nin inanç sistemini savunabilir.
a.1-3-5                         b.Hiç biri                            c.2-4-5-                              d.Hepsi

8.”Gerçek mülk sahibidir. Yerdeki ve gökteki herşeye egemen olan, bütün işleri bir düzen içinde yürütüp idare eden ” anlamını ifade eden isim, aşağıdakilerden hangisidir?
a.Muheymin              b.Melîk                              c.Muğnî                               d.Musavvir

9. Âl’i İmrân Sûresi 26. Âyetin de: “ Ey ………….... sahibi olan Allah’ım, dilediğine …………….. verirsin ve dilediğinden …………….
Çekip-alırsın, dilediğini ………… kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin” buyurulmuştur. Boşlukları doldurunuz.

10.”Her türlü eksiklik, kötülük ve noksanlıktan uzak ve her türlü kusurdan temiz olan” anlamını ifade eden isim, aşağıdakilerden hangisidir?
a.Kahhâr                    b.Kayyûm                         C.Kuddûs                              d.Kadir

11.Haşr Sûresi  23. Âyetin de: “O, öyle Allah’tır ki, Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, Melik’tir, ……………
(eksikliklerden arınmıştır), Selâm’dır…” buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

Cevaplar;

1. "sözlük anlamı"  -  "terim anlamı"

2. "B"

3. "İlahiyat"  -  "Nübüvvet"  -  "Sem’iyyât

4. "C"

5. "Akide"  -  "Akide İlmi"

6. "B"

7.  "D"

8. "B"

9. "mülkün"  -  "mülkü"  -  "mülkü"  -  " aziz"

10. "C"

11. "Kuddûs'tür"

Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder