2 Haziran 2011 Perşembe

Esma-ül Hüsna - 1
O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler  fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek: Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir. 

Dünyada yarattığı bütün canlılara nimet veren,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden.

Ahirette; acıyıcı , bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden.

Herşeyin hakimi , Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.

Noksanlıklardan münezzeh , Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

Selamet verici , Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

Emin kılıcı, koruyucu , Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı va'dinde sadık.

Gözetici ve kollayıcı , Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

Her şeye galip , İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

Dilediğini zorla yaptıran , Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

Büyüklükle vasıflı , Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

Yaratıcı , Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.

Takdir edici , Her şeyin aza ve organlarını birbirine uygun yaratan.

Şekil verici , Tasvir eden ,  her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

Günahları affedici , Kullarının günahını örten, mağfireti çok,günahları bağışlayıcı.

Kahredici , Her şeye,her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.

Bahşedici , Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

Rızık ihsan edici , Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

Kapıları açıcı , Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

Çok iyi bilici , Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

Sıkıcı, kısıcı , Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

Açıcı, genişletici , Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

Dereceleri  genişletici , Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

Dereceleri yükseltici , Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.

İzzet verici , İzzet veren, aziz kılan.

Zelil kılıcı , Zillete düşüren, hor ve hakir eden

İşitici , Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden

Görücü, Her şeyi gören

Hükmedici , Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden

Çok adaletli , Son derece adaletli olan.

Lütfedici , En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan

Kulunu imtihan edici , Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberi olan

Yumuşaklık gösterici , Yumuşak davranan, hilmi çok olan

Sonsuz büyük , Pek azametli olan, yüce

Bağışlayıcı , Çok bağışlayan, mağfireti çok

Kullukları kabul edici , Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan

Yükseklikte sonsuz , Çok yüce

Pek büyük 

Koruyucu , Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet  ve belâdan  koruyan

Kuvvet verici , Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren

Hesap Görücü , Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.

Ululuk ve büyüklük sahibi , Azamet , ululuk sahibi olan

Kerem ve İhsan Sahibi , Çok ikram edici

Üstün çıkıcı , Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan

Duaları kabul edici , Kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden

Rahmeti gemiş ve sınırsız , Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniş olan

Hikmet sahibi , Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli,  hikmet sahibi olan

Mü'minleri seven , Kullarını en fazla  seven,  sevilmeye en  layık olan

 Şanı yüce olan.

Yeniden dirilten , Ölüleri dirilten ,  kabirlerden çıkaran.Şanı yüce olan.

Her şeye şahit. Ondan saklı yok. , Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan

Hak üzere kaim, Vacib'ul vücud olan,varlığı hiç değişmeden duran.

Her şeye vekil , Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden

Pek güçlü , Pek kuvvetli

Çok sağlam , Pek güçlü

Mü'minlere dost , Mu'min kullarının dostu

Hamd edilen , Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen

İlmi her şeyi kuşatan , Sonsuza kadar da  olsa, herşeyin sayısını bilen

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
Maddesiz ve örneksiz yaratıcı.

Öldürücü ve diriltici , Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan

Hayat verici , İhya eden, dirilten, can bağışlayan,sağlık veren

Canlı   mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

Başsız ve sonsuz diri , Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

Her şey onunla kaim , Yarattıklarının işini çeviren,  her işleneni bilen, evveli olmayan.

Zengin ve ihtiyaçsız , İstediğini, istediği vakit bulan.  

Azamet ve şerfle vasıflı , Kadri ve şanı büyük, kerem ve hoşgörüsü bol.

Tek ve eşsiz , Tek. Zat'ında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'alinde ortağı ve benzeri olmayan

Muhtaç olunan ihtiyaçsız , Her şeyin muhtaç olduğu, fakat hiç birşeye muhtaç olmayan

İstediğini istediği gibi yapamaya gücü yeten , İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan

Kudret sahiplaeri üzerinde istediği gibi tasarruf eden , Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden

İstediğini öne alıcı , İstediğini öne getiren, öne alan.

İstediğini sona erteleyici , İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

Varlığının başı olmayan , Her şeyden önce var olan

Varlığının Sonu Olmayan , Her şey helak olduktan sonra geri kalan

Görünen , Varlığı sayısız delillerle açık olan

Gizli , Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.

Her işi yürüten , Evreni   ve evrendeki bütün olayları tek başına idare eden

Kullarına ihtiyaçlarına veren , Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan

Zatiyle en yüksek , Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan

Tövbeleri kabul eden , Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan

Suçların karşılığını veren , Günahkarlara, adaletiyle, hakettikleri cezayı veren

Bağışlayan , Affeden, mağfiret eden

Çok acıyıcı , Merhamet edici, pek şefkatli

Mülkün ebedi sahibi , Mülkün ebedi-ezeli sahibi.

Şerev ve ikram sahibi , Hem azamet sahibi, hem fazl u kerem sahibi

Adalet gösterici  , Hükümleri ve işleri  yerli yerinde olan

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

Çok zengin, her şeyden müstağni , Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan

İstediğini zengin eden , Dilediğine zenginlik veren,  müstağni kılan

Dilediğini engelleyen , Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen

Dilediğine bela verici , Keder ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan

Dilediğine faydalı şeyler yaratan , Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran

Alemleri nurlandıran, aydınlatan , Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, nur olan

Hak yolu, doğru yolu gösterici , Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan

Örneksiz, misalsiz alemler icad eden , Örneksiz, misalsiz ve hayret verici alemler yaratan

Varlığının sonu olmayan , Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan

Bütün servetlerin gerçek sahibi , Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
Hayra delalet eden , Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran

Çok sabırlı , Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan  Hiç yorum yok:

Yorum Gönder